1 2Dansk Kennel klub  |  Parkvej 1  |  DK-2680 Solrød Strand  |  Phone +45 56188100  |  %>post@dkk.dk  |